Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/e/e/7/dbo.dk/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Tilbage til Foil/Kurs/Slalom

Koncept

DBO LogoDenne side har ikke været opdateret længe, og er ikke længere repræsentativ for vores stævner. Opdatering kommer, når vi finder tid.

 

Koncept for Formula, Slalom og Open Fun

FORORD
Dette stævnekoncept skal tydeliggøre hvordan vi ønsker vores stævner gennemført. Dansk Brætsejler Organisation har siden 1985 arbejdet målrettet på at forbedre vores stævner. Konceptet er opbygget med en generel del, som omhandler alt hvad der er godt at vide om vore stævner, inden man giver sig i kast med at arrangere.

STÆVNEKONCEPTETS FORMÅL
Som omtalt i forordet, så er formålet med dette koncept, at give de klubber, som skal arrangere et stævne inden for Racing, et værktøj og nogle retningslinier til hvordan man sikkert og relativt overskueligt gennemfører et arrangement af de dimensioner som et nationalt ranglistestævne er.

1. GENEREL INFORMATION
1. 1. DBO STÆVNERNES FORMÅL

Formålet med stævner i DBO-regi er primært at udvikle „kapsejladskulturen“ for brætsejlere i Danmark. Det er målet, at de arrangementer som DBO tildeler klubberne, skal arrangeres med præcision og dygtighed, således at alle deltagere får den maksimale glæde ved at deltage, og dermed øge interessen for brætsporten generelt. Det er i den forbindelse meget vigtigt, at arrangørerne holder sig for øje at alle klasser/baner skal have fuldt kvalificerede officials.

Det er også DBO’s hensigt at styrke klubberne i deres arbejde med at arrangere gode stævner. Dette gør vi ved at tildele vores arrangementer til klubber over hele landet. Flere af vore stævner er „sikre“ i den forstand, at vi nogenlunde kan oplyse jer om deltagerantallet inden I sætter jer i udgifter i forbindelse med planlægningen.

At klubberne normalt laver et pænt overskud på deres indsats i forbindelse med et DBO ranglistestævne, er blot et plus, som ofte kommer klubbens almene arbejde til gode.

4. 5. FORPLEJNING/CAFETERIA
Det er af stor vigtighed at der findes gode muligheder for billig og let forplejning under sejladserne. Sejlerne skal ofte spise mellem de forskellige sejladser, hvilket giver meget lidt tid. Denne situation kan udnyttes af klubben til at lave en god omsætning, og betragtes samtidig som en god service overfor sejlerne.
Et tilbud så sejlerne kan købe morgenmad for et rimeligt beløb 25-30 kr. giver en god mulighed for at „kapre“ sejleren til at købe deres videre forplejning i klubbens cafeteria, og det giver dermed god omsætning.

1. 2. LIDT DANSK BRÆTSEJLADS HISTORIE
Da man i 1984 startede med Funboard kapsejladser i Danmark, blev stævnerne organiseret i et samarbejde mellem SurfPool Danmark (Den daværende importør sammenslutning) og en Surf-/Sejlklub under Dansk Sejlunion.
Stævnerne var de første år meget forskellige i form og kvalitet, men i takt med de større interesse for klassen, så bredte kravet om en bedre organisation sig blandt sejlerne. Dansk Brætsejler Organisation overtog organiseringen af stævnerne i 1986. De første år arbejde DBO primært på at finde „sine egne ben“, og det skal tilskrives Børge Dammand den ros, at han specielt i de første år som overdommer arbejdede hårdt på at højne den sportslige og organisatoriske kvalitet af Formula/Slalom stævnerne. Vi har stadig den glæde at Børge Dammand fungerer som overdommer ved mange af vore stævner, men nu har han flere velkvalificerede officials med rundt til alle stævnerne. Disse forhold er blandt andet medvirkende til at Danmark er kendt for sit meget høje organisatoriske niveau.

I 1989 blev store dele af kapsejladsudvalget i DBO udskiftet, og Jens Frederiksen samt Ole Klemmensen, som begge havde stor erfaring som klubarrangør for DBO, begyndte på udarbejdelse af et stævnekoncept, som skulle gøre det lettere for nye klubber at „ramme rigtigt“ når de skulle lave et stævne. I starten af år 2000 har vi i DBO skiftet ud på alle bestyrelses poster, samtidig har vi desværre haft en tilbagegang i vores stævne deltagelse, vores nuværende deltager antal ligger på ca. 60-70 pr. stævne. Vi sporer dog en vis fremgang år for år. DBO kan dog takket være tidligere bestyrelser sparsommelighed opretholde et højt niveau på vores stævner.

Konceptet er siden blevet udviklet og forbedret hver sæson, og fremstår nu som en kombination af retningslinier, krav og gode råd til alle klubber, som ønsker at arrangere et DBO ranglistestævne for Racing. Konceptet kan naturligvis også bruges for planlægning af større lokale arrangementer. DBO vil som klasseorganisation for danske brætsejlere gerne tilbyde gode og velplanlagte arrangementer. For at opnå dette mål, er det meget vigtigt at stævnerne afvikles på et organisatorisk og sportsligt niveau, som kvalitetsmæssigt bør nærme sig, eller overgå, de bedste udenlandske stævner.

1. 3. FORUDSÆTNINGER FOR AT ARRANGERE ET DBO RACING STÆVNE
Det er meget vigtigt at alle officials, som er indsat på ledende poster ved stævnets afvikling, får mulighed for at gennemlæse dette koncept, da det at afvikle et Racing kapsejladsstævne IKKE kan sammenlignes med at afvikle en konventionel kapsejlads fra andre bådklasser. Til Racing stævner stilles meget høje krav til grejets holdbarhed, samt til officials og fartøjernes sødygtighed. Vi har desværre oplevet at erfarne kapsejladsledere undervurderer det arbejde og den planlægning der skal til for at arrangere et Racingstævne på en tilfredsstillende og sikker måde.
Man må gøre sig klart, at sejlerne i dag sejler stærkt fra ca. 5-6 m/sek. og opefter. Det siger derfor sig selv, at både grej og official skal være godt forberedte på, at der stilles store krav til organisationen.

1. 4. INTRODUKTION AF DANSK BRÆTSEJLER ORGANISATION
Dansk Brætsejler Organisation (DBO) blev stiftet i oktober 1984, og har til formål at varetage windsurfing kapsejlads i Danmark. DBO fungerer under Dansk Sejlunion, som er landets højeste myndighed vedrørende sejlsport.

Klasseorganisationen har udelukkende til formål at arrangere aktiviteter for brætsporten. Dette kan ske selvstændigt eller i samarbejde med klubberne under Dansk Sejlunion. Dansk Brætsejler Organisation kan kun optage medlemmer, som i forvejen er medlem af en klub under Dansk Sejlunion.
Dansk Brætsejler Organisation udsteder startlicenser til sine medlemmer, og disse er bevis på at de kan deltage i vore aktiviteter. En sejler kan godt deltage i et lokalt (ikke DBO) klubarrangement uden at være medlem af DBO, men han SKAL være organiseret i en klub under Dansk Sejlunion. Dette krav til startlicens frafaldes dog i den nye Junior Cup, hvor deltagerne blot skal være medlem af en klub under DS. Da Dansk Brætsejler Organisation er placeret som en slags „overbygning“ mellem klubberne og DS, så er det naturligt at DBO har valgt at satse på arrangering af diverse kapsejladsserier inden for sportens forskellige discipliner. Arbejdet med bredden forventer vi bliver varetaget på forsvarlig vis af klubberne rundt om i landet.

1. 5. UDTAGELSE TIL INTERNATIONALE STÆVNER
DBO udtager sejlere til internationale stævner. Dette gøres, hvis det er muligt, med udgangspunkt i den til enhver tid gældende rangliste. Det er altid DBO´s formand i samarbejde med kapsejladsudvalget, som sørger for udtagelse af sejlere til internationale opgaver. DBO sørger for ansøgninger om tilskud hos DS.

1. 6. KAPSEJLADSKLASSERNES OPBYGNING
Open class gælder for alle deltagere.
Woman class, kun for piger
Youth u/15 år
Youth u/19 år
Master class 0/35 år
Grand Master class 0/45
RS:X/Raceboard for brædder med sværd
Der sejles i one fleet og scoring i de enkelte klasser sker ud fra resultatet i Open class.
NB: I sejladsbestemmelserne vil det fremgå at Junior-, Women- og Grand-Master class kan vælge at gå i mål efter en omgang. De vil så blive placeret efter alle sejlere, som sejler to omgange.
Afhængig af antal tilmeldte kan der desuden oprettes divisioner for Youth U23, Rookies/sport, Lightweight.

2. ANSVAR FOR STÆVNETS AFVIKLING
2. 1. KLUBBENS ANSVAR

Kapsejladser i Danmark afholdes altid af en eller flere sejl/surfklubber ifølge ISAF regel 1.2, som omhandler retten til at organisere. Når en klub under Dansk Sejlunion får tildelt et arrangement i DBO regi, så får de overdraget retten og pligten til selvstændigt at arrangere det pågældende stævne i henhold til DBO, IFCA, DS og ISAF’s retningslinier. Dette koncept er en opstilling af krav og råd i hvordan stævnet skal afvikles.
Hvis der opstår problemer under stævnets afvikling er det klubben, som er eneansvarlig for at disse løses.

2. 2. DANSK BRÆTSEJLER ORGANISATIONS ANSVAR
Det er DBO, som tildeler de arrangementer, som indgår i Racing ranglisten DBO har et ansvar overfor vores medlemmer, til at sikre os, at de udvalgte klubber har kapacitet til at afvikle det tildelte stævne efter de retningslinier, som er udarbejdet i dette koncept. Det er meget vigtigt at alle vores stævnearrangører holder sig følgende helt klart:

DBO stiller med en min. en overdommer og en banedommer til alle stævner, men ud over dette har DBO, som klasseorganisation, intet ansvar for selve stævnets afvikling, ej heller for at stille med et bestemt antal officials. Det er klubben, som alene er arrangør af et arrangement, som blot er tildelt af DBO.

DBO kan ikke drages økonomisk ind i nogen af de dispositioner klubberne foretager. Hvis en klub indgår en speciel aftale med DBO om overdragelse af ansvaret for nogle særlige områder, så skal en sådan aftale altid foreligge skriftligt med underskrift fra DBO’s formand samt det udvalgsmedlem, som indgår aftalen med klubben.
Kompetente folk fra klubben kan naturligvis også underskrive aftalen. Begge parter skal have et eksemplar af en sådan aftale. Klubben er naturligvis altid velkommen til at kontakte DBO’s Racing udvalg, for hjælp til løsning af diverse problemer, som kan opstå op til og efter stævnet.

3. STÆVNETS PLANLÆGNING
Det følgende er opsat med henblik på store stævner som f.eks. Racing stævnerne. Hvis I skal arrangere et mindre stævne, så kan nogle af funktionerne slås sammen, så organisationen ikke bliver for stor.
Enkelte forslag kan umiddelbart virke meget voldsomt men i praksis vil der i de enkelte grupper være en del gengangere.

3. 1. ORGANISATION I ARBEJDSGRUPPER
Når klubben har truffet beslutning om, at man ønsker at afholde et ranglistestævne for en af klasserne, så må der nedsættes nogle arbejdsgrupper, som skal planlægge kapsejladsen i detaljer.
Selv om klubben har et kapsejladsudvalg, så vil det alligevel være en fordel at man, i hovedtræk, følger nedenstående organisationsplan. Der skal oprettes følgende arbejdsgrupper:

STÆVNELEDELSESGRUPPE
Stævneledelsesgruppen sammensættes af formændene i de opstillede arbejdsgrupper, og har til opgave at styre planlægningen, afviklingen og opfølgningen (evalueringen) af stævnet. Formanden for stævneledelsesgruppen skal helst være identisk med stævnelederen, som igen ofte er identisk (ikke et krav) med klubbens formand eller kapsejladsudvalgs formand.
Arbejdsopgaver: Det er stævneledelsen, som er ansvarlig overfor bestyrelsen når det gælder opfyldelse af de økonomiske og sportslige krav, som der er opstillet i forbindelse med vedtagelsen om afholdelsen af arrangementet.

STÆVNELEDERENS ANSVAR OG ARBEJDSOPGAVER OP TIL STÆVNET
Det er stævnelederens ansvar, at de forskellige poster til gennemførelse af stævnet besættes med kompetente folk. Posterne som Edb-operatør, Overdommer og Banedommere skal dog besættes efter aftale med DBO’s kontaktperson, som har indgået forhåndsaftaler med disse folk.

STÆVNELEDERENS ANSVAR OG ARBEJDSOPGAVER UNDER STÆVNET
Stævnelederen skal være til stede under hele stævnet og tilse, at de uddelegerede opgaver løses jf. dette stævnekoncept og evt. specielt indgåede aftaler.
Det er således stævnelederen, som har ansvaret for at alle officials er på deres poster til den aftalte tid. Hvis en official bliver forhindret eller udebliver, skal der omgående indsættes en reserve, således at tidsplanen ikke påvirkes.

Det står stævnelederen frit at uddelegere et ansvar til f.eks. en bådgruppeleder eller en materielleder, når blot stævnelederen tilser at opgaverne bliver udført tilfredsstillende. Stævnelederens primære opgave er altså at være forbindelsesled og problemløser mellem de forskellige instanser i kapsejladsorganisationen, og skal derfor være en „STÆRK“ person, som har godt kendskab til kapsejlads og ledelse. Stævnelederen kan ikke have andre funktioner i organisationen end denne overordnede lederopgave.

SEJLADSGRUPPE
Alt hvad der har at gøre med den praktisk/sportslige afvikling af stævnet styres af sejladsgruppen.
Arbejdsopgaver: Som nævnt skal gruppen sørge for alle de sportslige opgaver, som er knyttet til stævnet.
Disse opgaver kan deles op i tre grupper:
a.) Officials på vandet: Der skal indgås pålidelige aftaler med folk til at besætte de poster, som er opsat i bemandingslisterne, det være sig bådfører, gaster, dommere, matererielansvarlig med mere.
b.) Officials på land: Der skal ligesom ovenfor nævnt indgås aftaler med de folk, som er krævet i afsnittet vedr. bemanding.
c.) Materiel og fartøjer: Der skal indgås aftaler om lån/leje af fartøjer, som kan opfylde kravene til de opgaver, som skal løses. Kravene er opsat under punktet om fartøjer, og skal tages meget alvorlige, da det er et af de tilbagevendende problemer, at fartøjerne ikke kan klare operationerne under de forhold, som er bedst egnede til Racing windsurfing. Se også afsnittet vedr. materiel.

BUREAUGRUPPE
Bureauet har til opgave at videregive eller udlevere alle relevante informationer til deltagerne ved stævnet, samt være et faste holdepunkt for alle implicerede officials og deltagere under hele stævnet.
Arbejdsopgaver: Gruppen skal planlægge bureaufunktionen, så den opfylder kravet om information til deltagere og tilskuere ved stævnet. Hele resultatformidlingen hører også ind under bureauet, som skal sørge for, at have ordentlige lokaler til begge funktioner. Lokalerne skal helst være adskilte for at sikre resultatafdelingen arbejdsro. Under sejlads skal bureauet fungere som bindeled mellem banen og land. Der skal ligeledes foregå en løbende speakning om status over sejladserne. Det er meget vigtigt af hensyn til tilskuerne, at der informeres om sejladserne, regler, windsurfing generelt, sponsorer, spisetiderne osv. Dette er meget mere interessant for tilskuerne at høre på, end blot noget musik, som spilles udover området.. Især er direkte speakning af sejladsernes forløb meget interessant for tilskuerne.

FORPLEJNINGSGRUPPE
Forplejningsgruppen skal sørge for planlægning og udførsel af opgaverne vedr. bespisning af officials og medhjælpere ved stævnet. Gruppen kan ligeledes arrangere en form for cafeteria eller kiosk, hvor deltagerne kan købe forplejning.
Arbejdsopgaver: Gruppen skal sørge for indkøb af de forbrugsvarer, som skal bruges, samt sørge for anskaffelse/lån af isenkram til drift af cafeteriaet. Gruppen er også ansvarlig for bemanding af funktionerne inden for deres område.

3. 2. GENERELT VEDR. AFVIKLINGSTIDSPLAN FOR STÆVNERNE
På de enkelte dage er der ikke lagt nogen fast frokostpause ind. Det er op til dommeren at fastlægge, hvornår samt hvor længe en evt. pause skal vare. Eventuelle aftenarrangementer kan først påbegyndes når dagens sejladser er afsluttet. På mellemdage kan det være nødvendigt, for gennemførelsen af gode sejladser, at der sejles til meget sent på dagen. Eventuelle arrangementer må altid vige for dommernes ønske om at bruge aftenen til sejlads. Det er af allerstørste vigtighed, at alle officials overholder tidsplanen 100%, da mange opgaver først kan påbegyndes når alle er mødt op. Hvis en official udebliver er det stævnelederens ansvar at der hurtigt indsættes en reserve. For de involverede parters bedømmelse af stævnet er det meget vigtigt at alle de angivne tidspunkter nøje overholdes gennem hele stævnet.

PLANLÆGNINGSTIDSPLAN FOR STÆVNET
For at opnå en god oversigt over de forskellige ting, som skal laves op til & under stævnet, så er der opsat planlægningstidsplan for hver stævne art.
Der udarbejdes en komplet tilmeldingsliste til Edb-operatør med oplysning om D-Nr, Klasse, Navn og Adresse.
8 dg. før første stævnedag Udsendelse af eventuelle rettelser til sejladsbestemmelser samt kørselsvejledning.
1 dg. før første stævnedag Møde mellem Overdommer/banedommere og klubbens officials – Tidspunkt aftales med dommeren (normalt kl. 20.00).

På dagen der udarbejdes en komplet tilmeldingsliste til Edb-operatør med oplysning om D-Nr, Klasse, Navn og Adresse.
07.00 på dagen Fælles morgenmad for officials og dommere
08.00 på dagen Dommerne laver et check på alle officials før dagens arbejde påbegyndes. Alle officials checker deres grejlister og indtager deres pladser i de respektive fartøjer.
Formula: Afgang fra havn.
Slalom: Klargørelse af grej.
08.00 på dagen Bureau åbner. Check ind af sejlerne kan påbegynde.
Senest 1 time før første start (gerne før): Dagens første disciplin offentliggøres på den officielle opslagstavle. Dagens første start vil normalt i sejladsbestemmelser være kl. 10.00 på den første sejladsdag
og kl. 10.00 på de efterfølgende, der kan dog være forhold som kan bevirke en ændring, dette offentliggøres af dommeren på den officielle opslagstavle.
1 time før første start: Skippermøde, som afholdes af stævnelederen.

4. PRAKTISKE TILTAG FØR STÆVNET
4. 1. TILLADELSER

At placere et stævne, er ikke altid kun et spørgsmål om at finde et godt sted. Næsten uanset hvor I vælger at placerer jeres aktiviteter, så kan der komme en sommerhus- eller lodsejer, som mener det er på hans private område, I er i gang med at arrangere stævne. Sørg derfor altid for at få en skriftlig tilladelse og hæng den op på stævnets opslagstavle.
Hvis det er på offentligt område i ønsker at være, så gives tilladelsen af teknisk forvaltning i den kommune, hvor stævnet skal finde sted. (tag højde for lang ekspeditionstid!)
Hvis der skal foregå noget salg, også internt til sejlerne, skal der en lejlighedsbevilling (tidligere hed det spiritusbevilling) til. Den fås hos den lokale politimyndighed og koster ca. kr. 500,00, ekspeditionstid mindst 14 dage.
Hvis der spilles musik, kan I risikere at Koda-gramex kommer med et krav om betaling for ophavsrettigheder til musikken.
En god idé er at kontakte den lokale sportsklub, som måske holder en sportsfest e.a.. De vil sikkert kunne give nogle råd om hvilke tilladelser, der er nødvendige netop i jeres lokalområde.

4. 2. FORSIKRING
Sørg for at klubben har tegnet en medhjælperforsikring, som dækker alle officials for skader som er opstået pga.. deres engagement ved stævnet. Dette vil normalt være dækket ind under Dansk Idrætsforbund dækning af officials, hvis disse er medlem af klubben.

Fartøjer over 3 meter skal have en separat lystfartøjsforsikring for at være dækket ind. Telte skal specielt forsikres mod stormskader og brand. Hvis teltet er af en hvis størrelse, såskal I have en brandberedskabsplan. Planen udarbejdes af kommunens brandinspektør. Kontakt kommunen for at få de endelige retningslinier.

Gennemgå alle stævnets aktiviteter med en forsikringsagent, så kan I sammen opstille en forsikring, som dækker jeres behov.
Check altid forsikringsforholdene med DS, personligt ansvar er normalt dækket via DS eller privat forsikring.

Bemærk: Det udstyr, som stilles til rådighed af DBO er IKKE forsikret af DBO, men udlånes og transporteres på klubbens ansvar. Alt defekt eller bortkommet udstyr erstattes ved ny køb efter aftale med DBO´s kontaktperson.

4. 3. FACILITETER
For at stævnet kan gennemføres til sejlernes tilfredshed, er det vigtigt at toiletforhold (op til 100 pers.!), parkeringsforhold, overnatningsmuligheder og bespisningsmuligheder er i orden. Der skal lægges meget arbejde i at opnå de rette faciliteter, da det kan ødelægge helhedsindtrykket af jeres arrangement hvis der er for lidt plads at rigge til på, for få toiletter eller elendig mad i cafeteriet.

4. 5. FORPLEJNING/CAFETERIA
Det er af stor vigtighed at der findes gode muligheder for billig og let forplejning under sejladserne. Sejlerne skal ofte spise mellem de forskellige sejladser, hvilket giver meget lidt tid. Denne situation kan udnyttes af klubben til at lave en god omsætning, og betragtes samtidig som en god service overfor sejlerne.
Et tilbud så sejlerne kan købe morgenmad for et rimeligt beløb 25-30 kr. giver en god mulighed for at „kapre“ sejleren til at købe deres videre forplejning i klubbens cafeteria, og det giver dermed god omsætning.

4. 6. SOCIALE AKTIVITETER
Det kan gøre en vindstille dag til en god dag, hvis der arrangeres små korte aktiviteter mellem klubhold eller teamhold. Tovtrækning, Beach volleyball, brætkastning har vist sig at kunne trække sejlerne op. Det er meget vigtigt med disse aktiviteter for at fastholde tilskuerens og dermed også sponsoreres interesse.

5. INDBYDELSE OG SEJLADSBESTEMMELSER
5. 1. INDBYDELSE

www.dbo.dk annoncerer i februar/marts måned et stort program, som indeholder bekendtgørelse og sejladsbestemmelser til alle stævner, der sejles i DBO´s regi. I indbydelsen vil der, udover meget udførlige informationer om stævnerne, også en online tilmelding til hvert stævne. Sejlerne kan tilmelde sig direkte på www.dbo.dk, som også modtager og administrerer betalinger fra alle deltagerne.
Bemærk: Hvis sejleren tilmelder sig på selve sejladsdagen, så skal han betale kr. 100,00 i gebyr for de ulemper han giver jer. Disse gebyrer kan godt betale sig at tage.

5. 2. SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelser er “de sidste” tilføjelser og ændringer af reglerne. de opdateres af DBO. Sørg for at der er ekstra eksemplarer tilrådighed ved check ind, da alle nye sejlere skal kunne få et eksemplar, disse kan downloades på www.dbo.dk.
Rettelser vedr. stævnet, skal være opdateret senest 8 dage før stævnets start på www.dbo.dk

6. MANDSKAB
6. 1. GENERELLE FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE SOM OFFICIALS

For at kunne afvikle et Racing stævne skal der bruges officials til løsning af mange opgaver. Det er vigtigt at de officials, som udvælges til opgaver på vandet er søstærke, har et vist kendskab til sejlsport/kapsejlads, samt er indforstået med at udføre de opgaver stævnelederen eller dommerne pålægger dem. Vi har tidligere haft en del problemer med at nogle officials har haft særordninger med mødetider og rotationer. Det betyder at vi desværre bliver nødsaget til at pointere at officials, som indsættes på en plads minimum er til rådighed hele dagen, fra tidlig morgen til den sidste sejlads, som måske først er slut kl.20.00. Det foretrækkes helt klart, at alle officials kan være med under hele stævnet, da indarbejdede rutiner så vil virke bedre, og dommeren behøver så ikke at bruge så meget tid på at instruere nye folk i deres opgaver. I hvert fartøj skal der udpeges en idrætsansvarlig, som har ansvaret for at den pålagte opgave udføres sportslig korrekt. Den idrætsansvarlige skal minimum have kendskab til regler/kapsejladsforhold samt til betjening af radiomateriel. Det er den idrætsansvarlige, som står til ansvar overfor dommeren, og derfor indgår som en central del af officialstaben. Bådføreren i hvert fartøj har under hele stævnet ansvaret for sit fartøj og må kun i undtagelsestilfælde overlade kommandoen til en anden. Ansvaret for fartøjet kan kun overdrages til anden person med både stævnelederens og dommerens godkendelse.
Det er en god idé, at alle hjælpere bærer navneskilte, som beskriver deres funktion og navn.

6. 2. INSTRUKTION AF KLUBBENS OFFICIALS
Det er selvfølgelig vigtigt at alle officials, som skal hjælpe til ved afvikling af stævnet har kendskab til, hvordan Racing windsurfingstævner afvikles. Banesystemer, tidsplaner, mødesteder samt grundig instruktion af bådfolkene i brugen af pejlekompas, bør gennemgås på et officialformulaus i god tid før stævnet løber af stablen. Alle officials skal, sammen med de praktiske informationer, have udleveret rettelser til sejladsbestemmelserne, samt en redegørelse for de specielle forhold, der gør sig gældende ved netop jeres stævne, så de er fuld ud rustet til at varetage opgaven på en, for både klubben og dem selv, betryggende måde.

FORBEREDENDE OFFICIALSMØDE I KLUBBEN
Vi foreslår at I, ca. en uge før stævnets start, indkalder alle officials til et instruktionsmøde hvor I gennemgår forløbet og de specifikke arbejdsopgaver for hver enkelt officials. Stævnelederenvil på dette møde have gode muligheder for at skabe sig overblik over, hvilke officials der er til rådighed. Ved at arrangere formulaer eller møder for jeres officials, så håber vi at undgå de problemer med udeblevne og umotiverede folk, som vi desværre, hvert år, oplever ved enkelte stævner. Det må være helt klart, at hvis I ikke kan få jeres hjælpere til at komme til et aftenmøde om stævnet, så har de ikke den fornødne interesse i arbejdet, og kan derfor ikke bruges i jeres arbejde.

OFFICIALSINSTRUKTIONSMØDE AFTENEN FØR STÆVNET
Alle officials, som har noget som helst ansvar ved stævnet SKAL naturligvis være tilstede ved instruktionsmødet kl. 20.00 aftenen inden stævnet, hvor overdommeren gennemgår den endelige plan for mandskab og arbejdsopgaver.
Mødet varer ca. 1 til 1 1/2 time, og skal sikre at alle officials kender deres opgaver, og får etkendskab til dommernes måde at afvikle stævner på. På instruktiosmødet skal følgende gennemgåes:

1. Præsentation af DBO’s dommere m.v. (Foretages af stævnelederen)
2. Præsentation af officials. Præsentationen foregår bedst hvis officials fra hvert fartøj samles og præsenteres fælles med hhv. den idrætsansvarlige officials og bådføreren. (Foretages af stævnelederen)
3. Retningslinier for indkvartering, bespisning m.v. (Foretages af stævnelederen)
4. Overdommerens instruktioner, herunder radioinstruktion m.v.
Dette instruktionsmøde er meget vigtigt, da det er eneste mulighed for jeres folk, til at få en rolig og grundig gennemgang af de opgaver der skal løses. Når først sejladserne er i gang, så kan det være meget vanskelig at køre instruktion på samme tid.

OBS!
Vi har i oplevet at flere klubber ikke har gennemført disse instruktionsmøder på en acceptabel måde. Flere har øjensynlig ikke vidst hvor vigtigt det er for klubben at få denne breefing og har derfor stået i problemer til halsen, når sejladserne starter.
Vi må gøre opmærksom på at stævnet starter fra dette officialsmøde, og alle officials, som har opgaver på vandet, SKAL møde op!!!
Hvis I har problemer med at få mandskabet til at møde op, så må I finde andre til posterne. Hvis det er absolutte nøglepersoner, som forhindres, så kontakt overdommeren for at forberede ham på situationen.

6. 3. OFFICIALS FORPLEJNING OG INDKVARTERING
At være official ved et stævne, kan til tider være et koldt og trivielt job, men det giver jo også mange positive og udfordrende oplevelser. For at hjælperne skal yde en optimal indsats, er det meget vigtigt, at der ikke mangler mad og drikke. De gnidninger, som opstår under et stævne er ofte af forplejningsmæssig art, som er til stor irritation for folk.
Det er også meget vigtigt, at hjælperne ved et arrangement ikke pålignes direkte udgifter ved at hjælpe til. Overnatningsmulighed samt fællesspisning er nødvendigt hvis stævnet afholdes uden for hjembyen.

6. 4. INDKVARTERING OG FORPLEJNING AF DBO’S OFFICIALS
De officials DBO stiller med skal indkvarteres, af klubben, i sommerhus eller ferielejlighed. Der skal være et værelse eller soverum til hver dommer. Klubben skal sørge for forplejning ved alle måltider. Klubberne skal hele tiden være opmærksomme på at DBO’s folk arbejder frivilligt og ofte er med til alle stævner indenfor den pågældende klasse, derfor er det meget vigtigt at de bliver behandlet godt, og at I er velforberedte på at de kommer til stævnet. Gennem jeres kontakt med dommerne skal det oplyses dem hvor de skal henvende sig når de ankommer, og det skal være klart og planlagt hvornår og hvordan bespisningen foregår.Det er meget vigtigt for DBO, at I gør jer klar hvilken betydning vore dommere har for vore stævner, og at de altid yder en kæmpe indsats for at få stævnerne til at fungere.

DBO´s officials skal tilbydes at deltage i alle arrangementer, som laves for klubbens officials – det være sig officials beklædning, festmiddage eller andet.

6. 5. BEMANDING AF DE FORSKELLIGE POSTER
Efter gennemgang af personel er der lavet bemandingslister, som kan benyttes til at fordele officials på de forskellige poster. Det er vigtigt for overskueligheden at I inden officialsinstruktionsmødet har sat navne på alle opgaver.

6. 5. 1. MANDSKAB TIL DRIFT AF BUREAU VED RACING
Mandskab: Bureauleder, Speaker, Edb-operatør/sekretær (Sejladsleder)
Bureaulederen har ansvaret for, at alle bureauets opgaver varetages af kompetente folk. Deltagere, tilskuere og pressen skal til enhver tid kunne søge information i bureauet, hvorfor der altid skal være en person, som kortvarigt kan forlade bureauet for at vise folk sammen. Ved formulasejlads skal bureauet udlevere – og modtage protestskemaer.
Speakeren har ansvaret for, at tilskuere og deltagere får kontinuerte informationer gennem højttaler anlægget. Han skal checke at systemet virker inden der kaldes til skippermøde. Edb-operatør skal registrere deltagerne samt betjene Edb-anlægget med henblik på resultatudregning. 2 personer er en minimum besætning på bureau, da det til tider godt kan være hektisk.

6. 5. 2. STARTSIGNALFARTØJ VED BÅDE FORMULA & SLALOM
Startsignalfartøjet skal være et helt eller delvist overdækket stabilt fartøj. Et stort cockpit agter er ideelt.
Længde ca. 25 – 30 fod med meget pålidelig (indenbords) motor. Ankergrejet skal være meget kraftigt!!
Mandskab: 1 Bådfører
1 Flaggast/måltager
1 Meddommer (DBO) (Formula: Tidtager/kanoner/måltager)
Slalom: Banedommer
1 Overdommer (Ved slalom går overdommerEn på land)
I alt min. 3 personer, da bådføreren godt kan indgå i arbejdet.

Arbejdsopgaver:
Startsignalfartøjet: skal udlægge startlinie, afgive startsignaler og foretage måltagning ved både formula og slalomsejlads.

Bådføreren: skal sørge for, at fartøjet til enhver tid er startklart. Ansvaret for bådens drift påhviler alene bådfører.

Flaggasten: skal kende til signalflagene (evt. en lommeoversigt med). Flaggasterne skal checke, at bådføreren har de flag, flagspil og måltagningslister, som er angivet i materiellisterne.
Meddommer: Tidtager/kanoner/Banedommer skal kende startproceduren grundigt. Han skal have en handlingsplan nedskrevet på et vandfast materiale således at risikoen for fejl i tidtagningen reduceres til „0“. Han skal ligeledes vide, hvorledes signalrevolveren virker. Han skal også checke, at der er ammunition, stopur osv. ombord.

Slalom:
Banedommeren: udpeges i samarbejde med overdommeren og har ansvaret for at de forskellige arbejdsopgaver udføres korrekt. Han m/k er i øvrigt overdommerens talsmand på banen. Hans vigtigste opgave er at overvåge at de idrætslige betingelser altid er opfyldt, gennem egne konstante observationer og løbende information fra mærkefartøjets besætning. Han skal bl.a. være opmærksom på om banemærkerne stadig er på rette position, om vindens retning stadig passer til banens orientering og ikke mindst om der er tilstrækkelig høj vindhastighed over banen. Under planlægningen af bemandingen skal en af flaggasterne eller tidtageren udnævnes til materielansvarlig og dermed sørge for at alt grej kommer i fartøjet. Overdommeren skal kontrollere, at det nødvendige udstyr forefindes jvf. materiellisten.

6. 5. 3. LINIEKONTROLFARTØJ VED FORMULA MÅLTAGNINGSFARTØJ VED SLALOM
Liniekontrolfartøjet: skal være et stabilt fartøj, som på størrelse eller lidt mindre end startsignalfartøjet.
Liniekontrolfartøjet skal have god plads således at dommeren kan udføre sine opgaver med liniekontrol.
Mandskab: 1 Bådfører
1 Meddommer (DBO)
1 Gast
Arbejdsopgaver:
Formula: Fartøjets opgave er at udlægge startlinie samt justerer denne, check af vindretning og hastighed, kontrollere startlinien for tyvstarter, afgive tilbagekaldelsessignaler, deltage i baneudlægning/justering af banen.

Slalom: Måltagningsfartøjet udlægger mållinien og sørger for at måltage sejlerne, samt sende resultaterne ind til tavlen på land. Bådføreren: skal sørge for at fartøjet til enhver tid er startklar samt at der forefindes det fornødne udstyr (se udstyrs listen).

Meddommer og gasten: skal være fortrolig med reglerne omkring starten. Dommeren skal ligeledes sørge for at det forlangte antal mærker er til stede samt at fartøjets ankergrej er i orden og fastgjort. Begge skal være fortrolig med brugen af et pejlekompas. Under starten skal meddommeren overtage kommandoen over fartøjet.

6. 5. 4. MÆRKEFARTØJ VED FORMULA & SLALOM
Mærkefartøjet: skal være et hurtigtgående fartøj (gummibåd el. lign.), som kan bære min. 4 personer.
Motoren skal være kraftig (ca. 20 hk.).
Mandskab: 1 Bådfører
1 Mærkegast
I alt 2 personer
Arbejdsopgaver:
Formulasejlads: Fartøjet skal deltage i mærkeudlægning, vindcheck, registrering af mærkerundinger, justering af mærker samt være 3. bjærgningsfartøj.
Slalom: Ved Slalom skal mærkefartøjet udlægge banemærker. Mærkefartøjet skal til enhver tid, på banedommerens ordre, være klar til hurtig at ændre banens orientering ved at flytte de yderste mærker straks efter at de sidste deltagere, i det igangværende heat, har rundet mærket sidste gang. Man nedsætter derved vente tiden for det næste heats start. En anden meget vigtig opgave er af besætningen, under afviklingen af de enkelte heat, observerer feltet, specielt når der er tæt kamp mellem to eller flere deltagere, hvor der er risiko for hændelser, der kan foranledige protest fra en sejler mod en anden. Særlig ved mærkerundinger skal man obsevere sejlerenes indbyrdes placeringer før, under og efter mærkerundingen, og der er en rimelig sandsynlighed for en protest p.g.a. hændelsen, skal man straks noterer det observerede ned. – Der er ofte brug for vidneforklaring fra uvildige officials, når protester skal behandles specielt ved slalom.

Bådføreren: skal sørge for, at fartøjet til enhver tid er startklart samt at der forefindes det fornødne udstyr.

Artikel Dommer Linie Mærke Stafet/Bjærge Bureau
Pistol 1 1 0 0 1
Ammu. 200 50 0 0 100
Signalhorn 1 1 1 1 1
Pejlekompas 1 1 1 0 0
Vindindikator 1 1 1 0 0
Baneskive 1 1 1 0 0
Vindmåler 1 1 1 0 0
Radio 1 1 1 1 1
Batterier 3 3 3 3 Strøm
Heattavle 0 0 0 0 1
Blyant 2 2 2 2 2
Mappe m/aktuelle papirer 1 1 1 0 1
Plastlommer 10 10 10 0 0
Førstehjælpskasse 1 1 1 1 1
Banemærker 0 2 top/bund 0 0
Målmærke 0 1 0 0 0
Ankergrej 1 1 1 1 0
Flag A 1 0 1 0 1
Flag Formula ( C ) 1 1 0 0 1
Flag RSX 0 0 0 0 0
Flag Slalom ( S ) 1 1 0 0 1
Flag L 1 1 1 0 1
Flag M 1 1 1 1 0
Flag N 1 1 1 1 1
Flag X 1 1 1 1 0
Flag Z 1 1 1 1 1
Flag AP 1 1 0 0 1
1. ligheds 1 1 1 1 0
Sort 1 1 0 0 0
Klarsignal ( F ) 1 1 0 0 0
Mål Blå 1 1 1 0 0
Orange startlinie 1 1 0 0 0
Fun 1 1 1 1 1
Flagstager 4 2 2 2 0

Mærkegasten: skal være søstærk, have kendskab til knob og stik, og skal kunne bruge et pejlekompas.
Gasten: skal checke at udstyret er tilstede jvf. udstyrslisten.
Den idrætsansvarlige: skal på eget initiativ checke vindens hastighed og retning og umiddelbart efter meddele resultatet af målinger til startsignalfartøjet.Han skal ligeledes sikre sig at der er brændstof ombord til en hel dags operation, samt at fartøjet er forsynet med proviant – madpakker, drikkevarer m.v. allerede ved afgang fra havn om morgenen.