Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/e/e/7/dbo.dk/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Tilbage til Om DBO

DBO Vedtægter

DBO Logo§ 1 – Organisationens navn:
Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation – DBO / Danish Boardsailing Organisation – DBO.

§ 2 – Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted:
DBO er underlagt Dansk Sejlunions love og bestemmelser. DBO har status som specialklub under Dansk Sejlunion samt medlem af relevante og hensigtsmæssige internationale organisationer, og følger disses love og bestemmelser i det omfang, det ikke er i modstrid med Dansk Sejlunions og/eller Dansk Idrætsforbunds love og bestemmelser.
Organisationens hjemsted: Formandens adresse.

§ 3 – Organisationens formål:
DBO’s formål er at varetage danske brætsejleres interesser samt fremme af sporten i Danmark.
Dette foretages ved:
l.  Planlægge og gennemføre kapsejladser og andre konkurrencer for alle brætsejlere i samarbejde med en DS klub.
2. Arbejde for opnåelse af officiel mesterskabsstatus for brætsejladsens konkurrenceformer.
3. Skabe mulighed for og fremme medlemmernes deltagelse i internationale konkurrencer og mesterskaber.
4.  Arrangere socialt betonede arrangementer for brætsejlere, der er medlemmer af DBO.
5.  Udøve PR- og informationsvirksomhed til gavn for brætsejlsporten.
6.  Søge gennemført uddannelses-, og instruktions og træningsvirksomhed for medlemmerne.
7.  Formidle nyhedsstof, faglig og teknisk orientering til medlemmerne.
8.  Have kontakt til og samarbejde med relevante og hensigtsmæssige internationale organisationer samt andre nationale organisationer i lighed med DBO.

§ 4 – Optagelse af medlemmer:
Som medlem af DBO kan optages enhver, der indgår i foreningens formålsbeskrivelse.
Aktive medlemmer skal være medlem af en af Dansk Sejlunion anerkendt surf- eller sejlklub.
Aktive medlemmer i alderen til og med det kalenderår man fylder 19 år betragtes som ungdomsmedlemmer.
Som passive medlemmer kan optages andre, som ikke opfylder betingelserne for at blive aktivt medlem.
Passive medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen, men dog uden stemmeret på denne, samt ret til at deltage i DBO’s arrangementer, dog ikke kapsejlads og andre konkurrencer.

§ 5 – Begæring om optagelse:
Begæring om optagelse i DBO skal tilstiles kassereren med oplysning om navn, alder, adresse, telefonnummer og sejlklubsmedlemskab, og ønske om optagelse som aktivt medlem. Nægtelse af optagelse kan kun ske, såfremt der foreligger forhold, der for et tilsvarende medlem ville medføre eksklusion.
Nægtelse af medlemsskab skal forelægges generalforsamlingen, med mindre der foreligger en enig bestyrelsesbeslutning.
Bestyrelsens afgørelse kan af den optagelsessøgende indbringes for generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne for eksklusion. Den optagelsessøgende har møde- og taleret i dette spørgsmål på generalforsamlingen.
Ved begæring om optagelse skal der samtidig med denne indbetales det for den igangværende regnskabsperiode gældende kontingent. Nægtelse af medlemsskab medfører tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

§ 6 – Kontingent og udmeldelse:
DBO’s kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinere generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud for både aktive og passive medlemmer.
Kontingentet skal senest være indbetalt via det af foreningen benyttede online system den 31. marts.
Har et medlem ikke betalt kontingent, kan medlemmet af bestyrelsen slettes af medlemslisten og betragtes hermed som udmeldt. Kassereren kan herefter frit disponere over sejlnummeret.
Et medlem kan kun udmelde sig ved aktivt at rette skriftlig henvendelse til kasserer@dbo.dk – evt. manglende betaling næste år vil blive registreret som restance til DBO.

§ 7 – Eksklusion:
Et medlem kan ekskluderes, såfremt medlemmet gør sig skyldig i forhold, der er groft uforenelige med medlemsskab af DBO.
Beslutningen om eksklusion kan kun træffes af generalforsamlingen og kun, såfremt dette er optaget som særskilt beslutningsforslag på dagsordenen.
Eksklusion afgøres efter samme retningslinier, som gælder for ændringer af klubbens love.
Dette medlem har taleret som ethvert andet medlem på generalforsamlingen.
I stedet for eksklusion kan generalforsamlingen beslutte mildere sanktioner end eksklusion.
Et medlem, som er ekskluderet, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§ 8 – Højeste myndighed:
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 9 – Ordinær generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med et stævne eller anden sammenkomst, hvor bestyrelsen skønner, at der vil blive størst mulig tilslutning.
Dagsordenen skal indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.  Budget orientering.
5.  Forelæggelse af hovedlinier for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan).
6.  Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse).
7.  Indkomne forslag.
8.  Valghandlinger:
8.1. Valg af formand.
8.2.  Valg af kasserer.
8.3.  Valg af udvalgsformænd.
a. Webmaster.
b.  Formand for formula/slalom-udvalget, hvis der er aktivitet.
c. Formand for wave-/freestyle udvalget, hvis der er aktivitet.
d. Formand for PR/sponsor-udvalget, hvis der er aktivitet.
8.4.  Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det fornødent, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer har fremsat begæring herom med nøjagtig angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

§ 11 – Indkaldelse til generalforsamling:
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 21 dages varsel ved skriftelig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse på foreningens hjemmeside www.dbo.dk.
Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ved opslag på foreningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene optages på dagsordenen.
Er generalforsamlingen forlangt af medlemmer i henhold til § 10, skal indkaldelse ske senest 30 dage efter, at et sådant forlangende er tilstillet bestyrelsen.
På generalforsamlingen kan kun vedtages forslag, der er optaget på dagsordenen eller ændringsforslag til sådanne.
Det reviderede årsregnskab offentliggøres på hjemmesiden sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, samtidig med meddelelse om indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 12 – Adgang og stemmeret:
Adgang samt stemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år.
Aktive medlemmer under 16 år har adgang til generalforsamlingen uden stemmeret.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Der tilkommer hvert medlem en stemme.
Passive medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

§ 13 – generalforsamlingens ledelse mv.:
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
På enhver generalforsamling sker alle afstemninger ved simpelt flertal, herfra dog undtaget afstemninger om optagelse og eksklusion og om forandring af disse vedtægter, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede stemmer for.
På begæring af blot et medlem ska1 enhver afstemning foregå hemmeligt. I øvrigt træffer dirigenten bestemmelse om formen for afstemningen.
Det af referenten udarbejdede og af dirigenten godkendte og underskrevne referat offentliggøres på hjemmesiden senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet indføres i en protokol.

§ 14 – Bestyrelsen:
Bestyrelsen er DBO’s daglige ledelse, repræsenterer foreningen i alle forhold og har ansvaret for DBO’s midler. De vedtagne beslutninger og foretagede handlinger forpligter DBO i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af max. 8 medlemmer, hvis der er aktivitet i alle udvalg:
– en formand,
– en kasserer,
– en webmaster,
– en formand for formula/slalom-udvalget
– en formand for wave-/freestyle udvalget.
– en formand for PR/sponsor-udvalget.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således: ulige år formand, webmaster, wave og speed, lige år resten. Valget sker på den ordinære generalforsamling ved individuelle valghandlinger, jvf. § 9. Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen, genvalg kan finde sted, dog højest 5 gange. Hvis der ikke er aktivitet i udvalget varetages det midlertidigt af formanden eller en anden i bestyrelsen.

§ 15 – Konstituering:
Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdelse træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig under formandens ledelse. Bestyrelsen fordeler selv forskellige hverv blandt sine medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden – eller i dennes fravær kassereren – så ofte, han finder det nødvendigt. Endvidere indkaldes til bestyrelsesmøde, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer finder anledning hertil.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, deriblandt formanden eller kassereren, er til stede.
Alle afstemninger på bestyrelsesmøder afgøres ved simpelt flertal med undtagelse af nægtelse af medlemsskab, der kræver enighed i den samlede bestyrelse. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær kassererens – stemme afgørende.
Der føres protokol over bestyrelsens handlinger.

§ 16 – Tegningsret:
DBO tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner under kr. 3.000,- kræves en underskrift fra kassereren. Økonomiske dispositioner over kr. 3.000,- kan kun foretages hvis der foreligger en bestyrelsesbeslutning. Økonomiske dispositioner over kr. 3.000,-, som ikke har dækning hos bestyrelsen, vil være på personens/personernes egne vegne, og disse vil kunne gøres økonomisk ansvarlige.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes af formanden, samt kassereren i forening.

§ 17 – Udvalg:
For at varetage DBO’s formål oprettes flg. udvalg:
– et formula/slalom-udvalg,
– et wave-/freestyle-udvalg,
– et PR-/sponsor-udvalg.
Udvalgsformændene vælges jvf. § 9 på generalforsamlingen. Udvalgene konstituerer i øvrigt sig selv med mindst 3 medlemmer inkl. udvalgsformanden, og sammensætningen skal godkendes af bestyrelsen på første møde efter generalforsamlingen.
Udvalgene varetager under ansvar over for bestyrelsen den umiddelbare forvaltning inden for eget område og drager omsorg for at bevillings- og rådighedsbeløb ikke overskrides.
Overskridelse af budgettet skal godkendes af bestyrelsen.
Udvalgene kan søge særlig bistand, såfremt det skønnes nødvendigt.
Bestyrelsen komplementerer udvalgene i det omfang, hvor disse eventuelt ikke kan nedsættes som ovenfor anført.
Udvalgene udarbejder en forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg eller vælge enkelte personer til at varetage specielle opgaver.

§ 18 – Hæftelse:
DBO’s medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af formuen eller udbytte af nogen art.

§ 19 – Regnskab:
DBO’s regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab og status pr. 31. december for det foregående år til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorens påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest samtidig med indkaldelsen på tilsvarende måde.

§ 20 – Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 revisorer og en revisorsuppleant, jvf. § 9.
Genvalg er tilladt.
Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet, kontrollere dets talmæssige rigtighed, samt konstatere beholdningens tilstedeværelse.
Driftsregnskab og status forsynes med revisorernes påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere regnskab og beholdninger.

§ 21 – Vedtægtsændringer:
Forandringer af DBO’s vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen senest 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling.
Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 22 – Organisationens opløsning:
Bestemmelse om DBO’s opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til denne beslutningsdygtighed kræves, at 3/4 af DBO’s stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Hvis DBO opløses, skal alle midler, aktiver og arkiver indleveres til Dansk Sejlunion for opbevaring.
Hvis der ikke efter 10 år er gjort forsøg på at få organisationen stiftet på ny, skal alle midler, aktiver og arkiver tilfalde Dansk Sejlunion, dog med den klausul, at midlerne anvendes primært til gavn for brætsejlersporten eller sekundært andre formål indenfor sejlsport.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Randers den 26. juni 1985.
Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 6. juni 1987.
Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 26. april 1991.
Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 20. august 1993.
Vedtægterne er revideret på generalforsamlingen den 25. august 2007.